استخدام تعدادی ویزیتور خانم

استخدام تعدادی ویزیتور خانم

# به تعدادی ویزیتور خانم # ** جهت دوربین ، شبکه و کامپیوتر ) نیازمندیم .

09122910182 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خانمان برانداز خانم رييس خانم تعدادی ویزیتور