استخدام خدمتکار منزل

استخدام خدمتکار منزل

خانم جهت کار خدماتی و آشپزی محدوده الهیه .

22050123 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خدمتکار منزل کارگران منزلت منزلت داشتن منزل منزل گزيدن منزل دادن منزلگاه منزل کردن منزل گيري منزل گاه منزل شخصي منزل کرن منزل گرفتن