استخدام آشپز با حقوق عالی

استخدام آشپز با حقوق عالی

آشپز ابرانی آقا جهت غذای پرسنلی ساعت کار 8 تا 19 محدوده جردن تماس .

09388581261 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي آشپز آشپزي آشپزخانهاي آشپزخانه حقوق و مزايا حقوقومزايا حقوقي حقوق مدني حقوق مدون حقوق گمرکي حقوق بشر حقوق بينالملا حقوق حقوقدان حقوق حقه