استخدام منشی مطب خانم

استخدام منشی مطب خانم

منشی خانم با فن بیان قوی و مسلط به مشاور جهت وقت دهی محدوده شمال شهر نیازمندیم .

09902217721 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مطب مطبوخ مطبخ مطبوعات مطبوع بودن مطبوع مطبوعاتي مطبعه مطبوع طبع مطبوع کننده مطبقه مطبعه چي خانمان برانداز