استخدام قیچی کار ماهر

استخدام قیچی کار ماهر

# به2نفر قیچی کار # ماهر جهت برش مانتو نیازمندیـــــم .

66403613 , 66403641