استخدام خیاط میاندوز تریکو مردانه

استخدام خیاط میاندوز تریکو مردانه

تولیدی پوشاک کانی راش میاندوز تریکو مردانه حقوق 8 تا 10 میلیون تومان + بیمه محدوده ترمینال جنوب محدوده ترمینال جنوب .

55188760 , 55188760 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مردانه خیاط میاندوز تریکو