استخدام نگهبان

استخدام نگهبان

استخدام در مجموعه بزرگ فروش موبایل نگهبان حفظ و حراست از ساختمان و انبار قابلیت حضور در شیفت گردشی 12 ساعت کار-24 ساعت استراحت واتس اپ .

09915050299 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نگهبان اسلحه نگهبانکليسا نگهباني کردن نگهباني دادن نگهبان نگهباني نگهبان بودن