استخدام نیروی نظافتچی خانم

استخدام نیروی نظافتچی خانم

نیروی نظافتچی خانم 4روز در هفته ساعت کاری 12 الی 23 ساکنین منطقه 5 با سرویس برگشت .

44340618 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خانمان برانداز خانم رييس خانم نیروی نظافتچی