استخدام کارمند مترجم خانم

استخدام کارمند مترجم خانم

همکار خانم آشنا به زبان انگلیسی در بخش بازرگانی با بیمه، حقوق و مزایا نیازمندیم .

77222666 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه مترجم مترجمان مترجم شفاهي مترجمي مترجم کتبي مترجمي کردن خانمان برانداز خانم رييس خانم