استخدام خانم خانه دار

استخدام خانم خانه دار

استخدام یک خانم جهت امورخانه داری. درجزیره کیش. ترجیحآ40 ساله به بالا. .

09193208700 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خانمان برانداز خانم رييس خانم خانه خراب شدن خانه خانه کردن خانه خانه خانه شطرنج خانه خواه خانه رعيتي خانه خانه زاد خانه پرورده خانه بدوش