سرایداری منزل

سرایداری منزل

سرایداری ،خانواده دار ،ترجیحا مسلط به رانندگی .

,
منزل کارگران منزلت منزلت داشتن منزل منزل گزيدن منزل دادن منزلگاه منزل کردن منزل گيري منزل گاه منزل شخصي منزل کرن منزل گرفتن سرایداری