استخدام  شابلون زن و کارگر ساده

استخدام شابلون زن و کارگر ساده

شابلـون زن و کارگر سـاده خانم یا آقا جهت چاپ لباس نیازمندیم .

66341226 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح