استخدام نیروی خدماتی

استخدام نیروی خدماتی

دو نفر پرسنل خدماتی متاهل باسواد بدون جای خواب حقوق وزارت کار + بیمه + اضافه کار تماس1هفته .

22054781 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نیروی خدماتی