استخدام کارگرساده و ماهر جهت رستوران بین راهی

استخدام کارگرساده و ماهر جهت رستوران بین راهی

کارگـرساده‌ و ماهر جهت ‌کاردائمی در رستوران‌ بین‌ راهی جاده‌ فیروزکوه (با جای‌ خواب) ـ .

09123197608 , 76406401 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه ماهردرفنون جنگي جهت ديگر جهت جهت ياب جهتيابي جهت يابي کردن جهت يابي جهت دار رستوران کارگرساده