استخئام مسئول دفتر

استخئام مسئول دفتر

مسئول دفتر حداقل 5 سال سایقه کار مرتبط تسلط به زبان انگلیسی، امور اداری و بایگانی تسلط در مدیریت دفتر و هماهنگی جلسات محدوده فرمانیه تلفن الی 3 ارسال رزومه m_haIeh65@yahoo .

22838421 ,
مسئول دانستن مسئول کردن مسئولان عراقي مسئوليت مشترک مسئوليت محدود مسئوليت مسئوليت داشتن مسئول دفترنميندگي دفترداري دفتردار دفتري دفتر مشق دفتر خاطرات دفتر نماينده دفتر دارائي دفتر اموال دفتر يوميه دفتر کل دفترخانه