طراحی پکیجی تاسیسات برق صنعتی وسایزینگ المانها

طراحی پکیجی تاسیسات برق صنعتی وسایزینگ المانها

انجام طراحی کارهای برقی پروژه های صنعتی نفت وگاز وفولاد ونیروگاه بصورت پکیجی .

,
برقرار کردن برقرار داشتن برقراري برقرار برق دهنده برقي برق زدگي برق گرفتگي برق برق زده کردن برقکافت برق زا برق سنج برق نما برق ياب برق نگاري برق زدن برق گير برق انداختن برق آسا