به تعدادی چرخکار یا وردست چرخکار خانم یا آقا

به تعدادی چرخکار یا وردست چرخکار خانم یا آقا

به تعدادی چرخکار یا وردست چرخکار خانم یا آقا جهت کار در تولیدی نیازمندیم .

,
چرخکار خانمان برانداز خانم رييس خانم آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي