چرخکار ماهرجهت کارخانه پوشاک

چرخکار ماهرجهت کارخانه پوشاک

چرخکار ماهر جهت تولیدی پوشاک ورزشی با بیمه مزایا و سرویس ساکن اسلامشهر یا چهاردانگه داخلی یک .

55260098 ,
چرخکار کارخانه لبنيات ساز کارخانه برق کارخانه کارخانه چي کارخانه ذوب آهن کارخانه عمل آوري کارخانه عمل آوري کائچو کارخانه گدازگري کارخانه ذوبآهن کارخانه پارچه بافي کارخانه تراش کارخانه شراب سازي پوشاک پوشاکي ماهرجهت