استخدام انبار دار

استخدام انبار دار

تولیدی پوشاک کودک و نوجوان از انباردار آقا دعوت به همکاری مینماید. با سرویس ایاب و ذهاب .

09361623893 , 09194595059 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي انباره انبار مهمات انبار کمکي انباره پشتيبان انبار کاه انبار شدن انباره ميانگير انباره خازني انباره گردشي انباره کنترل انباره چنبرهاي انبارگاه انبارموقتي انبار حبوبات انبار غله