ویتر آقا و خانم ( سالن )

ویتر آقا و خانم ( سالن )

رستوران مسینه اقدام به جذب نیرو میکند: ویتر آقا و خانم ( سالن ) پیک موتوری ( بیرون بر ) صندوقدار و ... .

80004666 ,
آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده خانمان برانداز خانم رييس خانم