کارشناس کشاورزی مواد غذایی و میوه

کارشناس کشاورزی مواد غذایی و میوه

کارشناس کشاورزی در زمینه صادرات میوه در شرکت بازرگانی .

09126150873 ,
کارشناس کارشناس بهداشتي کارشناس فني کارشناس آتشفشاني مواد خارجي مواد مخدر مواد منفجره مواد مخدره مواد غذايي موادغذايي مواد الحاقي مواد موادمخدر مواد نفتي مواد اساسي مواد خام مواد مترشحه کشاورزی غذایی میوه