استخدام پیتزا پز ماهر با تجربه کار

استخدام پیتزا پز ماهر با تجربه کار

# پیتزا پز ماهر با تجربه کار # جهت کار در رستوران ایتالیایی نیازمندیم ( تماس 11 به بعد ) .

88768787 , 88501369 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه ماهردرفنون جنگي تجربه شدن تجربه تجربه کردن کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري کار گذار