استخدام حسابدار خانم

استخدام حسابدار خانم

جهت تکمیل نیروی حسابداری به حسابدار خانم با‌حداقل 3 سال سابقه درآژانس‌هواپیمایی نیازمندیم شریعتی‌بالاترازیخچال‌ساختمان‌درساپلاکطبقه6 (ساعت مراجعه10تا18) 021- .

1489 , 74493 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي حسابداري حسابدار خانمان برانداز خانم رييس خانم