تعدادی کارگرساده آقا

تعدادی کارگرساده آقا

تعدادی کارگرساده آقا تا40 سال،باجای خواب +حقوق4م+یک وعده غذا .

09198100040 ,
آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده تعدادی کارگرساده