پرستار کودک

پرستار کودک

یک نفرخانم جهت نگهداری از 2 کودک 3ساله به صورت شبانه روزی حقوق ماهیانه 7 م و .

22907215 , 09125141220 ,
پرستاري پرستاري کردن پرستار پرستاره پرستار سيار کودک کودک شيرخوار کودک آزاري کودکي کودکانه کودک مانند کودکستان رو کودکستان کودکش کودکستاني کودک منشي