استخدام نگهبان

استخدام نگهبان

دو نفر نگهبان مجرب و با سابقه کار مفید حداکثر سن تا 30سال نیازمندیم. -8 .

66253664 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نگهبان اسلحه نگهبانکليسا نگهباني کردن نگهباني دادن نگهبان نگهباني نگهبان بودن