استخدام سالن کار

استخدام سالن کار

تعدادی سالن کار جهت رستوران واقع در نیاوران تماس 15 به بعد .

09915863164 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي سالنما سالن زيبايي سالن سالن نشيمن سالن استراحت سالن بحث سالن موسيقي سالن نمايشگاه سالنبيماران سالنامه کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري