استخدام آشپز

استخدام آشپز

آشپز جهت کار در در مرکزسالمندان بیمه و حقوق توافقی .

88791680 , 88790525