استخدام مهندس معمار

استخدام مهندس معمار

سه نفر مهندس معماری مسلط به تولید نقشه های فاز 2 و نرم افزار Revit مستقر در کارگاه ارسال رزومه و نمونه کار به آدرس ایمیل: .

, shahrdad.abdolahi@msdelectronic.ir
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک معمار معماري معمار کامپيوتر معماري کامپيوتر معمارساز