دونفر کارگرساده آقا

دونفر کارگرساده آقا

XX دونفر کارگر ساده آقا XX متاهل ( 30 تا 55 سال ) حقوق با اضافه کاری 5م + ناهار .

44082710 ,
آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده دونفر کارگرساده