کارگرساده آبمیوه بستنی

کارگرساده آبمیوه بستنی

جذب نیروی کار در آبمیوه بستنی ساده و مجرب زیر 24 سال جای خواب ناهار و شام نیازمندیم .

09121836503 ,
کارگرساده آبمیوه بستنی