استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

یکنفر خانم ترجیحاً با مدرک حسابداری ساکن غرب تهران ساعت کار 8 تا 16 .

44075164 , 46110593 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خانمان برانداز خانم رييس خانم منشی