تعدادی خانم جهت بسته بندی و

تعدادی خانم جهت بسته بندی و

تعدادی خانم جهت بسته بندی و بخارکار ماهر لباس بچه گانه نیازمندیم .

09128570477