نظافتچی و سرایدار حرفه ای

نظافتچی و سرایدار حرفه ای

کارگر خدماتی جهت امور نظافتی و سرایداری حداکثر 40 ساله ( با جای خواب ) .

22182257