استخدام برشکار و خیاط زنانه

استخدام برشکار و خیاط زنانه

برشکار و خیاط زنانه جهت کار شخصی محدوده تجریش ( تسویه هفتگی) نیازمندیم .

09391870127