تکنسین حرفه ای داروخانه مسلط به تاییدیه نسخه

تکنسین حرفه ای داروخانه مسلط به تاییدیه نسخه

تکنسین حرفه ای داروخانه مسلط به تاییدیه نسخه با حداقل یکسال سابقه کار محدوده داروخانه میدان فردوسی ساعت کاری 8 الی 18 .

88807950 , 09122139333
حرفه حرفه اي حرفهاي داروخانه داروخانه عمومي مسلط شدن مسلط کردن مسلط نسخه قديمي نسخه بر داشتن نسخه برداري نسخه نسخهپيچ نسخه پيچيدن نسخه دادن نسخه ملموس نسخهخطي نسخه بردار نسخه نوشتن نسخه نويسي