استخدام کارگرساده وفنی وحراست و آبدارچی و کارمند

استخدام کارگرساده وفنی وحراست و آبدارچی و کارمند

کارگرساده وفنی وحراست و آبدارچی و کارمند جهت بانک و شرکت حقوق تا 7 م بابیمه و سرویس و .

65823852 , 66867930 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه کارگرساده وفنی وحراست آبدارچی