استخدام نصاب داربست

استخدام نصاب داربست

با چند نفر نیروی ماهر با سابقه کار حداقل یکسال جهت نصب داربست نیازمندیم تلفن تماس : .

55286359 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نصاب داربست داربستبندي داربست بستن