کارگر ساده

کارگر ساده

7 نفر کارگرساده آقا و خانم جوان ، قوی ، تا 30 سال جوان ، تا 30 سال حقوق 3 م الی 4 م،اقامتگاه و امکانات بدون غذا،کاربسیار راحت ، بیمه بعد از 4 ماه .

09124841518 ,
کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح ساده لوحي ساده دل ساده گو سادهنشدني ساده دلي