کارگر ساده

کارگر ساده

دعوت به همکاری در بیمارستانهای دولتی و خصوصی بدون واسطه 100 % تضمینی پرستار ، کمک پرستار ، کمک بهیار خدماتی ، نگهبان «آقاوخانم» با شیفت چرخشی و ثابت بیمه،تکمیلی،مزایاکاملاقانونی پنجشنبه جمعه باحقوق و .

09361875508 , 09389605542 ,
کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح ساده لوحي ساده دل ساده گو سادهنشدني ساده دلي