استخدام در شرکت پارس کرون

استخدام در شرکت پارس کرون

مسئول دفتر خانم حداکثر سن تا 34 سال مسلط به ICDL بیمه تامین اجتماعی + تکمیلی در شرکت پارس کرون .

22226890 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي شرکت هويي شرکت پذير شرکت سهامي شرکت شرکتي شرکت مرکزي شرکت تضامني شرکت نامه شرکت ملي نفت ايران شرکت مشاع شرکت کننده شرکت داشتن شرکت کردن شرکت خاص شرکت نفتي شل