استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

منشی خـانـم با سابقه کاری ساعت کاری 9الی 17 پنج شنبه ها تا ساعت یک محدوده میدان آرژانتین .

88797077 , 88799305 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خانمان برانداز خانم رييس خانم منشی