استخدام میاندوزکار حرفه ای

استخدام میاندوزکار حرفه ای

میاندوز کار تریکو حرفه ای ، خانم یا آقا نیازمندیم ، خطی 200 تومان ، تسویه نقدی ، میدان منیریه ، کار دائم ، شماره تماس .

09126723307 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي حرفه حرفه اي حرفهاي میاندوزکار