استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

کارگر ساده آقا حداقل دیپلم حداکثر سن 25 سال جهت کاردر دفتر انتشارات (محدوده انقلاب) .

66930675 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح