منشی خانم و آقا

منشی خانم و آقا

شرکت ایده گستر در زمینه طراحی و چاپ به یک منشی آقا حداکثر سن 30 + بیمه .

88458221 , 88458009 , 88447595 ,
خانمان برانداز خانم رييس خانم آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده