استخدام پیک موتوری بدون موتور

استخدام پیک موتوری بدون موتور

پیک موتوری بدون موتور با گواهینامه حداکثر سن 40 سال با ظاهری آراسته حقوق وزارت کار آدرس‌:خیابان‌مطهری، بین‌فجر و مدرس پلاک 274 طبقه اول داخلی102 .

88305080 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي بدون هدف بدون هموقتي بدون عيال بدون ترقي بدون خونريزي بدون اضطراب بدون توجه بدون احتياط بدون فرزند بدون آلودگي بدون ابر بدون احساسات بدون وقفه بدون سيم بدون گاز کردن