به تعدادی چرخکار و خیاط و زیگزال دوز

به تعدادی چرخکار و خیاط و زیگزال دوز

به تعدادی چرخکار و خیاط و زیگزال دوز و وردست و وسط کار جهت کار تولیدی خیاطی نیازمندیم مزدعالی ، تسویه هفتگی .

09125352911