استخدام بسته بند یا کمک برشکار

استخدام بسته بند یا کمک برشکار

به دو نفر به بسته بند یا کمک برشکار خانم جهت شلوار مردانه نیازمندیم.(رسالت) .

09122570216 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي بسته کاربردي بسته شدن بسته بسته شدگي بسته بندي کردن بسته کردن بستهاي بسته بند بسته بندي بندبند بند بندچرمي بند پوتين بندپوتين بندي