تعدادی خانم یا آقا

تعدادی خانم یا آقا

تعدادی خانم یا آقا جهت کار در کارگاه طلاسازی نیازمندیم .

33904430 ,
خانمان برانداز خانم رييس خانم آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده