استخدام نیروی خانم در شهرک صنعتی کاظم آباد

استخدام نیروی خانم در شهرک صنعتی کاظم آباد

استخدام نیروی خانم بامدرک لیسانس شیمی یا مکانیک در شهرک صنعتی کاظم آباد .

09121935130 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خانمان برانداز خانم رييس خانم شهرک صدر شهرک نشين شهرک کاظم کاظمي آبادان آباد کردن آباد شدن آباد آبادي